سریع شکست نخور!

ما برای کارآفرینان جسور جشن می گیریم که نبوغ، آنها را به سمت موفقیت سوق داده است ، اما برای کسانی که شکست می خورند چه می شود؟ نویسنده و کارآفرین لتیسیا گاسکا می گوید ، خیلی اوقات ، آنها غالباً داستانهای خود را از شرم و تحقیر دفن می کنند – و فرصتی ارزشمند برای رشد را از دست می دهند. در این گفتگوی اندیشیده ، گاسا از صاحبان مشاغل می خواهد تا در مورد خطاهای خود صحبت کنند تا دیگران از تجربیات آنها استفاده نمایند.

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید